Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych przez FINANSIA Sp. z o. o. jako Administratora Danych Osobowych

1. Dane Administratora danych osobowy: Administratorem danych osobowych jest: FINANSIA Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Rzemieślniczej 7B w Gniewkowie (dalej zwana: FINANSIA), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS pod numerem: 0000967867
2. Dane kontaktowe Administratora danych: Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest:
 1. poprzez e-mail: biuro@finansia.pro
 2. korespondencyjnie (listownie) na adres: ul. Rzemieślnicza 7B, 88-140
 3. Gniewkowo
3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez FINANSIA w celu nawiązania współpracy i/lub w związku z oferowaniem usług firmy FINANSIA.
4. Rodzaje przetwarzanych danych: Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych:
 • informacje, które przekazujesz nam podczas zamawiania i korzystania z naszych usług i naszej strony internetowej, takie jak np. adres e-mail, czy dane identyfikacyjne Twojej firmy;
 • informacje, których potrzebujemy, gdy zgłaszasz niepoprawne działanie naszej strony internetowej (m.in. dane dotyczące przeglądania, w tym m.in. adres IP, czy lokalizację),
 • informacje o ruchu na stronie, m.in. o czasie dostępu do witryny, czasie poruszania się po każdej stronie, analiza strumienia kliknięć,
 • informacje gromadzone przez pliki cookies.
5. Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
6. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych
 2. podmioty docelowe, z którymi zawrzecie Państwo umowę za pośrednictwem FINANSIA
7. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez Firmę przez okres uznany za konieczny do realizacji związanych ze świadczeniem usług. W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi, Firma może przechowywać te Dane przez dłuższy okres, jaki może być niezbędny do ochrony interesów Firmy związanych z potencjalną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.
8. Przysługujące Pani/Panu prawa: Ma Pan / Pani prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, jak i do zgłoszenia zmiany danych, czy prośby o ich usunięcie.

Polityka plików cookies

Niniejszy dokument reguluję politykę plików„Cookies” (tzw. „ciasteczek”), będącymi danymi informatycznymi (zwłaszcza pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. „Cookies” są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). 

Pliki „Cookies” wykorzystywane są:

 • w dostosowaniu zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
  korzystania ze stron internetowych,
 • w rozpoznaniu urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • do utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „Cookies”. Zdarza się jednak, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć przechowywanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „Cookies” mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek.

Informujemy, że konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika, jak również usunięcie zapisanych plików „Cookies”, może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej lub nieprawidłowe jej działanie. Powyższe uwagi dotyczące przeglądarek internetowych mają zastosowanie również do innych programów wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.

Polityka ochrony prywatności

I. Wprowadzenie do Polityki Ochrony Prywatności


Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FINANSIA Sp. z o. o. z siedzibą w Gniewkowie (88-140), przy ul. Rzemieślniczej 7B, KRS: 0000967867, dalej zwana również „Administratorem”.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora stosowane środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych metod ochrony danych osobowych.

 

II. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.


Administrator, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.


Administrator uzyskuje dane osobowe Użytkowników:

 1. bezpośrednio:
  • od swoich Klientów lub
  • na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania
  umowy świadczenia usług
 2. pośrednio: od podmiotów współpracujących z FINANSIA Sp. z o. o. w zakresie bezpośredniego oferowania (marketing
  bezpośredni) produktów i świadczonych usług.

III. Sposób przetwarzania danych osobowych.


Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów rozporządzenia, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

FINANSIA Sp. z o. o. oświadcza, że:

 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
 3. przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe gromadzone przez FINANSIA Sp. z o. o. mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 1. świadczenie usług, administrowanie i informowanie o nich;
 2. szacowanie ryzyka i doskonalenie świadczonych usług, polegające w szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzanie komunikacją;
 3. spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
 4. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych;

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.


Dostęp do danych osobowych posiada: FINANSIA Sp. z o. o., jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz FINANSIA Sp. z o. o. oraz na rzecz jej Klientów w ramach realizacji umowy o świadczenie usług. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.


FINANSIA Sp. z o. o. nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego rzecz, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.


V. Prawa Użytkowników.


Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez FINANSIA Sp. z o. o. danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez FINANSIA Sp. z o. o. odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, FINANSIA Sp. z o. o. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący
sposób:

 1. listownie: ul. Rzemieślnicza 7B, 88-140 Gniewkowo
 2. na e-mail: biuro@finansia.pro

VI. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.


Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.


Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.


Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji


Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze
względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.


FINANSIA Sp. z o. o. ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do
celów wskazanych w niniejszym ustępie.


FINANSIA Sp. z o. o. nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.̨

VII. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.


FINANSIA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.